Cenník

Advokátska kancelária JUDr. Stopka, JUDr. Cisarík s.r.o. sa za každých okolností snaží prispôsobiť zmluvne dohodnutú odmenu požiadavkám našich klientov s prihliadnutím na náročnosť riešeného problému, majetkové možnosti klienta, časový rozsah požadovanej služby a hodnotový obsah práce, ktorú od nás klient požaduje.

Cena poskytovaných služieb je individuálnou záležitosťou, pričom záleží vždy od okolností daného prípadu, akú cenu si s klientom za poskytnuté služby dohodneme. Cena je výsledkom vzájomnej dohody koncipovanej vždy tak, aby bol spokojný klient i advokát.

Nakoľko advokát nie je oprávnený zverejňovať konkrétnu výšku odmeny za poskytované právne služby, považujeme za potrebné uviesť, že právny rámec cien za služby našej advokátskej kancelárie je stanovený Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Pri využití našich služieb je možné si dohodnúť viaceré spôsoby odmeny za poskytnuté právne služby, a to:

podielová odmena - dohoda o odmene vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania

hodinová odmena - dohoda o odmene, ktorá závisí od počtu hodín vyžadovaných na poskytnutie právnej služby

tarifná odmena - dohoda o odmene, ktorá závisí od počtu advokátom vykonaných úkonov právnej pomoci. Hodnotu jedného úkonu právnej pomoci je možné určiť dohodou alebo podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, kedy sa vychádza z hodnoty veci.

paušálna odmena - spôsob dohody určený pre tzv. paušálnych klientov, ktorým sú poskytované komplexné právne služby buď v určitom časovom období / na neurčitý čas alebo je odmena stanovená za úplné vybavenie veci. Paušálna odmena je stanovená pevnou paušálnou sumou, ktorú hradí klient spravidla mesačne alebo kvartálne. Paušálnymi klientmi sú najmä podnikateľské subjekty, ktoré namiesto vysokých nákladov na vytvorenie firemných právnych oddelení využívajú neobmedzené právne služby našej advokátskej kancelárie formou outsourcingu. Výhodou pre klienta je, že hradí odmenu za právne služby paušálne dohodnutú na fixnú sumu bez ohľadu na rozsah požadovaných právnych služieb v danom období. Táto forma poskytovania právnych služieb je frekventovane využívaná našimi klientmi, ktorí tak jednoducho vedia predvídať náklady na právne služby. Benefitom je riadne a kvalifikované vedenie právnej agendy, čo má priamy pozitívny dopad na zisk klienta a jeho ekonomický rast. Nepopierateľnou výhodou je vo výsledku i nižšia suma za poskytnuté právne služby v porovnaní s ostatnými formami odmeňovania.

   V prípade, že máte záujem o naše právne služby, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára.