Pracovné právo

V rámci pracovného práva poskytujeme našim klientom komplexné právne služby, najmä:

 

 • zastupovanie klientov v súdnych konaniach a v konaniach pred ostatnými štátnymi orgánmi, ako i pri mimosúdnych rokovaniach
 • vyhotovovanie a posúdenie pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohôd o hmotnej zodpovednosti, výpovední, okamžitých skončení pracovného pomeru a iných dokumentov
 • poskytovanie právneho poradenstva pri skončení pracovného pomeru
 • zastupovanie klientov pri určovaní neplatnosti skončenia pracovného pomeru (výpoveďou, okamžitým skončením pracovného pomeru)
 • uplatňovanie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru
 • uplatňovanie nárokov na náhradu škody zamestnanca a zamestnávateľa
 • zastupovanie zamestnancov
 • vyhotovovanie a posúdenie vnútropodnikových dokumentov
 • poskytovanie právneho poradenstva a asistencia pri riešení interných pracovnoprávnych záležitostí
 • poskytovanie právneho poradenstva ohľadom vysielania zamestnancov do krajín Európskej únie
 • ďalšie rozsiahle spektrum problematiky pracovného práva

V prípade záujmu o niektorú z našich služieb nás prosím kontaktujte