Obchodné právo

V rámci obchodného práva poskytujeme našim klientom komplexné právne služby, najmä:

 • zastupovanie klientov v súdnych konaniach a v konaniach pred ostatnými štátnymi orgánmi, ako i pri mimosúdnych rokovaniach 
 • vyhotovovanie a posúdenie obchodno-právnych zmlúv resp. iných dokumentov 
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • poskytovanie právneho poradenstva ohľadom zabezpečovania záväzkov zmluvných strán
 • poskytovanie právneho poradenstva ohľadom postúpenia a predaja pohľadávok
 • zakladanie obchodných spoločností a družstiev
 • zakladanie organizačnej zložky zahraničnej osoby
 • poskytovanie právneho poradenstva ohľadom zasadnutia valného zhromaždenia
 • poskytovanie právneho poradenstva pri prevode obchodného podielu
 • zmeny v obchodných spoločnostiach a družstvách (napr. zmena spoločníka / akcionára, rozšírenie / zúženie predmetov podnikania, zmena sídla, zmena štatutárneho orgánu, zvýšenie / zníženie základného imania,....)
 • zmeny právnej formy spoločnosti
 • fúzie a akvizície spoločností
 • likvidácia obchodných spoločností a družstiev
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva ohľadom obchodných spoločností a družstiev
 • podávanie podaní do obchodného registra a do živnostenského registra v elektronickej forme
 • zastupovanie klientov pred obchodným registrom, živnostenským úradom či daňovým úradom
 • ďalšie rozsiahle spektrum problematiky obchodného práva

Kontaktujte nás

Je potrebné vyplniť formulár s konkrétne položenou otázkou

Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely zodpovedania vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov